1 ALLMÄNNA VILLKOR

1. Avtalet

1.1 Kunden ansöker genom godkännandet av RS avtalsförslag om att ingå avtal med RS på de i avtalsförslaget angivna villkoren. Genom ansökan förbinder sig Kunden även att ingå tillämpliga avtal med tredjeman som följer av avtalsförslaget. Ansökan är bindande för kunden. Avtalsförslaget blir ett bindande avtal mellan parterna när avtalsförslaget har godkänts av behörig firmatecknare hos RS.
1.2 RS kan acceptera ändring av Avtalet efter ansökan från Kunden. Ändring kan ske genom tillägg till eller utbyte av utrustning, förändring av licenspris, och/eller avtalstid.
1.3 Eventuella muntliga utfästelser gjorda av RS eller ombud för denne gäller endast om de skriftligen har godkänts av behörig firmatecknare hos RS.
1.4 Kunden äger inte rätt att till annan, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.
1.5 RS äger rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. RS äger även rätt att överlåta äganderätten till Avtalsobjektet och att utan Kundens medgivande överlåta rätten att ta emot betalning enligt detta Avtal.

2. Avtalsperiod och ersättning

2.1 Ersättning för Avtalsobjektet kan utgå enligt tre olika modeller:

– Kunden kan teckna ett Funktionsavtal med finansbolag,
– Kunden kan teckna ett Funktionsavtal med RS eller
– Kunden kan köpa Avtalsobjektet från RS.

2.2 Vid Funktionsavtal via finansbolag säljer RS de objekt som framgår av objektsbeskrivningen till aktuellt finansbolag, enligt villkoren i ett separat avtal mellan RS och finansbolaget. Finansbolaget hyr därefter ut Avtalsobjektet till Kunden enligt villkoren i ett separat avtal mellan aktuellt finansbolag och Kunden. Tecknar Kunden ett Funktionsavtal med finansbolag ska Kunden betala i enlighet med villkoren i avtalet mellan Kunden och finansbolaget.
2.3 Tecknar Kunden ett Funktionsavtal med RS ska Kunden betala den avgift som anges i Retailavtalet till RS samt vid var tid tillämpad uppläggningsavgift och faktureringsavgift. Avtalsperioden räknas fr.o.m. den första i månaden efter leveransmånaden. Interimsavgift debiteras Kunden med 1/30 månadsavgift fr.o.m. leveransdagen till avtalsperiodens start. Vardera part har rätt att skriftligen säga upp Retailavtalet till upphörande vid utgången av avtalsperioden med iakttagande av sex månaders uppsägningstid. Sker inte sådan skriftlig uppsägning, förlängs avtals
2.4 perioden med en tid av ett år åt gången. Endera parten har därefter rätt att skriftligen säga upp Retailavtalet till upphörande vid utgången av varje sådan ettårsperiod med iakttagande av sex månaders uppsägningstid.
2.5 Köper Kunden Avtalsobjektet av RS ska Kunden betala den köpeskilling som anges i Avtalet till RS.
2.6 Oavsett om Kunden tecknar ett Funktionsavtal med finansbolag, Funktionsavtal med RS eller köper Avtalsobjektet från RS ingår inte kostnaden för leverans, installation, utbildning, support och projektledning m.m. hänförligt till avtalet. RS äger rätt att fakturera Kunden för RS arbete på löpande räkning enligt RS vid var tid gällande prislista.
2.7 RS har rätt att årligen justera avgifterna, den årliga justeringen motsvaras av förändrade material – och lönekostnader. RS äger rätt att årligen räkna upp gällande timarvoden med det IT-konsultindex som definieras av Statistiska Centralbyrån.
2.8 Alla prisangivelser är exklusive mervärdesskatt, andra skatter och avgifter. Priserna är fasta och angivna i svenska kronor om inget annat anges.

3. Betalningsvillkor

3.1 Tecknar Kunden ett Funktionsavtal med finansbolag regleras betalningsvillkor i avtalet mellan Kunden och finansbolaget.
3.2 Tecknar Kunden ett Funktionsavtal med RS ska avgiften till RS betalas kvartalsvis i förskott om inget annat anges i Avtalet.
3.3 Köper Kunden Avtalsobjektet av RS ska köpeskilling erläggas i enlighet med den faktura som RS utställt avseende köpet.
3.4 Vid Kundens dröjsmål med betalning av avgift, köpeskilling eller annan ersättning till RS har RS rätt att debitera Kunden för betalningspåminnelser och sådan avgift som RS vid var tid tillämpar samt i förekommande fall innehålla leverans eller del därav.
3.5 Vid Kundens dröjsmål med betalning av avgift, köpeskilling eller annan ersättning till RS utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på förfallen fordran.
3.6 Vid Kundens dröjsmål med betalning av avgift, köpeskilling eller annan ersättning till RS ska Kunden ersätta RS samtliga kostnader i anledning av indrivning av förfallen fordran samt RS kostnader för återtagande av Avtalsobjektet.
3.7 Vid Kundens dröjsmål med betalning av hyra, köpeskilling eller annan ersättning till RS äger RS rätt att innehålla leverans av Avtalsobjektet eller del av leverans.

4. Förberedelse och leverans

Oavsett om Kunden tecknar ett Funktionsavtal med finansbolag, Funktionsavtal med RS eller köper Avtalsobjektet från RS, ska Kunden utföra överenskomna och andra enligt RS anvisningar erforderliga förberedelser för installation av Avtalsobjektet innefattande bland annat att förse RS med de programmerings- och installationsunderlag som krävs. Vid underlåtelse att uppfylla åtagandena enligt denna p. 0 har RS rätt att debitera Kunden en förseningsavgift motsvarande 100 kr per dag som förseningen varar.
4.1 RS installerar Avtalsobjektet i överenskomna lokaler och på överenskommen installationsdag. Sker inte installation på överenskommen installationsdag och förseningen beror på förhållanden på Kundens sida äger RS rätt att debitera Kunden en förseningsavgift motsvarande 100 kr per dag som förseningen varar. Beror förseningen på förhållanden på RS sida äger Kunden rätt att debitera RS en förseningsavgift motsvarande 100 kr per dag som förseningen varar.
4.2 När RS har installerat Avtalsobjektet ska Kunden godkänna leveransen och underteckna Leveransgodkännandet. Leveransgodkännande ska inte nekas om avvikelser förekommer som är utan betydelse för den avsedda användingen av Avtalsobjektet eller och som inte innebär olägenhet för Kunden.
4.3 Godkänner inte Kunden leveransen ska Kunden skriftligen meddela RS befogade anmärkningar mot leveransen som inte beror på Kunden eller några förhållanden på Kunden sida, varvid RS utan oskäligt uppehåll ska avhjälpa de av Kunden skriftligen gjorda befogade anmärkningarna mot leveransen.
4.4 Kunden ska ge RS tillgång till Avtalsobjektet under normal kontorstid för RS utförande av avhjälpande.
4.5 Under den tid som RS avhjälper de skriftligen gjorda befogade anmärkningarna mot leveransen får Kunden på egen risk använda Avtalsobjektet för avsett ändamål.
4.6 Om RS inte kan avhjälpa de av Kunden skriftligen gjorda befogade anmärkningarna mot leveransen ska RS föreslå andra åtgärder inklusive byte mot andra motsvarande produkter. Kunden ska godkänna de av RS föreslagna åtgärderna om inte dessa innebär olägenhet för Kunden. Efter avhjälpande ska Kunden underteckna Leveransgodkännandet.

5. Risken för Avtalsobjektet m.m.

5.1 Tecknar Kunden ett Funktionsavtal med finansbolag regleras risken för Hårdvaran i enlighet med villkoren i avtalet mellan Kunden och finansbolaget.
5.2 Tecknar Kunden ett Funktionsavtal med RS står Kunden ensamt risken för Avtalsobjektet från den tidpunkt då Kunden har undertecknat Leveransgodkännandet och fram till dess att Avtalet upphör och RS har återtagit Avtalsobjektet.
5.3 Köper Kunden Hårdvara från RS behåller RS äganderätten till Hårdvaran till dess att Kunden har erlagt full betalning för Hårdvaran. Detta innebär att den köpta Hårdvaran, innan den är fullt betald inte får infogas i annan vara, konsumeras eller vidareförsäljas. Risken för att Avtalsobjektet skadas eller försämras övergår, oavsett äganderättsförbehållet, till Kunden då Kunden har mottagit leverans.
5.4 Tecknar Kunden ett Funktionsavtal med RS är Kunden skyldig att se till att Hårdvaran är försäkrad under hela avtalstiden med de försäkringar som RS anser nödvändiga. Om lämplig försäkring saknas ska Kunden meddela RS om detta varvid RS äger rätt att försäkra Hårdvaran på Kundens bekostnad. Kostnader för samtliga försäkringar ska bäras av Kunden. För det fall ansvar för uppkomen skada på Hårdvaran uppstår, ska Kunden svara för självrisk samt ersätta skada som försäkringen inte täcker. All försäkringsersättning ska överlåtas på RS.

6. Underhåll m.m.

6.1 Tecknar Kunden ett Funktionsavtal med finansbolag eller med RS ska RS, eller av RS anvisad partner, efter anmodan från Kunden tillhandahålla förebyggande och avhjälpande underhåll av Hårdvaran under avtalsperioden i enlighet med av RS från tid till annan tillämpade normer. Som förebyggande underhåll anses översyn och test samt kontroll, justering och byte av komponenter.
6.2 Underhållsåtagandet omfattar inte följande:
a) externa elektriska installationer av Avtalsobjektet,
b) installation eller flyttning av Avtalsobjektet eller tillsatsenheter,
c) installation i eller urkoppling ur Kundens datoreller nätverksuppkopplingar, fel, skador eller annan skada som kan ske då maskin installeras eller urkopplas,
d) underhåll av drifttillbehör, tillsatsenheter, maskiner eller andra apparater som inte tillhandahålls av RS,
e) reparation eller annan service som nödvändiggjorts p.g.a. felanvändning, användning av drifttillbehör som ej uppfyller RS specifikationer, fel eller försummelse av Kunden, dennes personal eller tredje man,
f) reparation eller annan service som nödvändiggjorts p.g.a. omständigheter i Avtalsobjektets omgivning, t.ex. avbrott eller fluktuation i el- 3 kraftsförsörjning eller ventilation, olyckshändelse eller annan omständighet utom Uthyrarens kontroll som inte är att hänföra till normal användning av Avtalsobjektet,
g) förbrukningsmaterial som kvittorullar, färgband och magnetkort, eller
h) reservdelar efter ett år, vilka efter denna tid debiteras netto.
6.3 RS tillhandahåller endast underhåll vardagar mellan kl 9.00 – 16.30 med undantag för avkortade arbetsdagar. Underhåll på annan tid samt jour- och beredskapsservice tillhandahålls i den mån RS har tillgång till kvalificerad personal och i enlighet med RS vid var tid gällande prislista.
6.4 RS underhållspersonal ska under normal kontorstid äga tillträde till Avtalsobjektet för utförande av underhåll och kontroll.

7. Reklamation, fel och hårdvarugarantier m.m.

7.1 Tecknar Kunden ett Funktionsavtal med finansbolag eller med RS ska Kunden om fel uppstår på Hårdvaran under avtalsperioden eller om Hårdvaran förstörs, blir obrukbar eller förslits på ett onormalt sätt, omgående meddela RS.
7.2 Utöver de garantier som RS lämnar enligt nedan ska inga övriga garantier och villkor som följer av gällande rätt, inklusive men inte begränsat till rätten att inom två år kräva avhjälpande för felaktiga produkter enligt Köplagen, i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag, exkluderas från avtalet.
7.3 Kunden kan således inte göra några andra påföljder än avtalad garanti gällande på grund av eventuella fel och brister i Avtalsobjektet och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot RS på grund av eventuella fel och brister i Avtalsobjektet av vad slag det än må vara.
7.4 Tecknar Kunden ett Funktionsavtal med finansbolag eller med RS lämnar RS en hårdvarugaranti under hela avtalsperioden.
7.5 Köper Kunden Hårdvaran lämnar RS en hårdvarugaranti under avtalad tid, dock minst under 12 månader för ny Utrustning och 3 månader för begagnad.
7.6 Hårdvarugarantin innebär att RS lämnar en utbytesgaranti på all hårdvara under garantitiden. Garantitiden startar när Kunden har mottagit leverans.
7.7 Sker felanmälan innan klockan 12.00 på helgfria vardagar skickar RS, i den mån det är möjligt, samma dag en ny produkt direkt till Kunden. Expressutkörning kan erbjudas enligt separat överenskommelse vid varje enskilt tillfälle.
7.8 Kunden ska sedan ersättningsprodukten mottagits skyndsamt skicka tillbaka den felanmälda produkten till RS. Underlåtelse att returnera felanmäld produkt leder till att även ersättningsprodukten debiteras såsom redan uthyrd Utrustning.
7.9 Vid önskemål om utkörning och installation på plats hos Kunden av utbyteshårdvara har RS rätt att fakturera Kunden för RS arbete på löpande räkning enligt RS vid var tid gällande prislista.
7.10 RS garanti omfattar inte:
a) fel eller brister som är utan betydelse för den avsedda användningen av Avtalsobjektet och som inte innebär olägenhet för Kunden,
b) fel som beror på sedvanligt slitage, avsiktlig skada, vårdslöshet, onormala arbetsmiljöer, underlåtelse att följa RS instruktioner (muntliga såväl som skriftliga), felaktig användning eller ändringar, modifikationer, justeringar eller reparationer av Avtalsobjektet orsakad genom felinstallation av Kunden eller av tredje man och som skett utan RS godkännande,
c) fel förorsakade genom Kundens användning av Avtalsobjektet med annan än av RS godkänd utrustning, tillbehör, programvara på ett sätt som påverkar Avtalsobjektets funktion,
d) fel förorsakade genom av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i Avtalsobjektet som skett utan RS samtycke eller genom Kundens försummelse,
e) fel förorsakade av virus eller annat angrepp på säkerheten, under förutsättning att RS vidtagit erforderliga skyddsåtgärder eller om sådana saknas vidtagit skyddsåtgärder på ett fackmannamässigt sätt, eller fel förorsakade av tredje man på annat sätt eller genom andra omständigheter utom RS kontroll såsom fel i utrustning, tillbehör eller programvara som inte ingår i avtalad leverans,
f) fel som beror på externa elektriska installationer, Kundens dator- eller nätverksuppkopplingar, omständigheter i Avtalsobjektets omgivning så som avbrott eller fluktuation i elkraftsförsörjning eller ventilation, eller annan omständighet utom RS kontroll,
g) fel som beror på att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras,
h) fel som uppstår på grund av det faktum att information eller antaganden av väsentlig natur erhållen från Kunden är inkorrekt eller felaktig, eller
i) fel som Kunden inte anmält inom skälig tid efter det att Kunden märkt felet.
7.11 RS lämnar inga garantier gällande programvara och licenser utan hänvisar till respektive leverantörs användaravtal .
7.12 RS garanterar inte att Avtalsobjektet kommer att fungera med någon specifik konfiguration som inte har tillhandahålls av RS eller på förhand godkänts av RS.
7.13 RS ansvar för fel är, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, uttömmande reglerat av denna punkten 7.

8. Force majeure och ansvarsbegränsning

8.1 Eventuell förslust eller skada på Utrusningen befriar inte Kunden från dess förpliktelser enligt Avtalet och dessa Allmänna villkor.
8.2 Ingen av Parterna ska ansvara för skada i form av:
a) vinst-, inkomst- eller intäktsbortfall,
b) ryktes- eller renomméskada,
c) förlust av, förvanskning av eller skada på data eller programvara,
d) återställning av data eller program,
e) motpartens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man, eller
f) annan indirekt skada.
8.3 RS ansvarar inte för brist att tillhandahålla Avtalsobjektet eller del därav, på grund av försening, utebliven leverans eller underlåtenhet som är hänförlig till Kunden, dess agenter, leverantörer eller andra företrädare.
8.4 RS skadeståndsskyldighet per kalenderår ska aldrig överstiga vad som motsvarar det belopp som Kunden faktiskt har erlagt till RS vid tidpunkten för skadeståndets utgivande.
8.5 Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständigheter som part inte kunnat råda över och som beror på händelse som har karaktär av force majeure såsom lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout eller blockad, försenad eller utebliven leverans av reservdelar eller dylikt från underleverantör, eller annan omständighet utanför parts kontroll ska detta utgöra befrielsegrund.
8.6 RS ansvarar inte för direkta skador som orsakats Kunden eller annan, av Avtalsobjektet eller till följd av Avtalsobjektets användning, såvida skadan inte beror på RS grova vårdslöshet. RS ansvarar i inget fall för indirekta skador eller följdskador som orsakats Kunden eller annan av Avtalsobjektet, dess användning eller av att Avtalsobjektet inte kan användas.

9. Avtalets upphörande

9.1 RS har rätt att säga upp Retailvtalet med omedelbar verkan och genast återta Avtalsobjektet om:
a) Kunden har tecknat ett Funktionsavtal med RS och är i betalningsdröjsmål med mer än trettio dagar,
b) Kunden har tecknat ett Funktionsavtal med RS och dröjer med betalning av avgift vid fler än tre tillfällen,
c) Kunden har tecknat ett Funktionsavtal med RS och Kunden använder förbrukningsmaterial eller reservdelar som inte är godkända av RS,
d) Kunden vanvårdar Avtalsobjektet eller utsätter Avtalsobjektet för onormalt slitage eller onormal användning,
e) Kunden inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion eller risk annars föreligger enligt RS bedömning att Kunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, eller
f) Kunden på annat sätt väsentligen åsidosätter sina förpliktelser enligt Avtalet.
9.2 Vid avtalsperiodens slut eller efter RS uppsägning enligt punkt 9.1 ska Kunden, om Kunden har tecknat ett Funktionsavtal med RS eller om Kunden köpt Avtalsobjektet från RS på egen bekostnad omedelbart återlämna Avtalsobjektet till RS och betala såväl förfallen samt återstående avgift för hela den resterande avtalsperioden eller återstående köpeskilling.
9.3 Skulle Kunden vid Avtalets upphörande inte återlämna Avtalsobjektet till RS har RS rätt att debitera Kunden en förseningsavgift motsvarande 100 kr per dag som förseningen varar.

10. Meddelanden

Har meddelande som rör Avtalet avsänts till mottagaren i rekommenderat brev under dennes i Avtalet angivna adress, eller på den ändrade adress som via meddelande är för avsändaren känd som rätt adress, ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda senast tredje dagen efter avsändandet. Har meddelande avsänts genom telegram eller telefax, ska det anses ha kommit mottagaren tillhanda senast 24 timmar efter avsändandet.

11. Personuppgifter

RS behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållandet av Tjänst i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). RS kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Kund samtycker i och med nyttjandet av Tjänst till RS behandling.

Personuppgifter

A. Begärda personuppgifter som lämnas vid Beställningen av tjänsten samtycker Kunden till att:

• nämnda personuppgifter om Kund registreras som underlag för registrering, administration av Avtalet avseende Tjänsten och ev fakturering,

• RS samkör kundregistret med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera registren med sådana personuppgifter som av RS bedöms utgöra en förutsättning för en god kund- och registervård, såsom namn och adressuppgifter.

• skickande av informations- och marknadsföringsmeddelanden till Kunden samt

• vid Beställning av domännamn publicerar RS och/eller relevant domänregistrerings- / organisation personuppgifter (dock ej personnummer) i för allmänheten sökbart register i enlighet med IIS föreskrifter.

• vid Beställning av marknadsföringstjänster används relevant information till att registrera och 5 upprätthålla konton hos de respektive leverantörerna av marknadsföringskanalerna. Om kunden önskar vidare biträdesavtal med dessa får de tecknas separat av kunden. T.ex. Google för Google AdWords, Facebook för Facebook-annonsering, Teleoperatörerna för distribution av SMS i de respektive näten osv.

• vid Beställning godkänner även kunden att information lämnas till relevanta myndigheter gällande missbruk av tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning.

B. RS är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna/kundregistret. Kund som önskar information om behandlingen av sina personuppgifter eller vill få till stånd rättelse av sådana uppgifter kan vända sig till RS. Kunden kan också anmäla att han eller hon inte önskar erhålla direkt marknadsföring. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter genom meddelande till RS. Kunds önskemål och synpunkter skall göras till support@retailsolutions.se. Kund som återkallar sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna skall anses att därigenom sagt upp avtalet enligt gällande avtal.

Begärda personuppgifter som lämnas vid Beställningen av tjänsten samtycker Kunden till att:

• löpande vid Beställning av SMS-tjänster matchar RS telefonnumren mot relevanta register för oönskad SMS-marknadsföring (motsvarande typ NIX) samt mot relevant porteringsinformation gällande numren för distribution av SMS.

• löpande vid Beställning av Nyhetsbrevs-tjänster matchar RS e-postadresserna mot relevanta startlistor och avanmälningsregister (motsvarande typ NIX)

C. För personuppgifter som kan finnas i Kundens lagrade data gäller bilaga ”Behandling av personuppgifter och särskilda bestämmelser i samband med RS tjänster”

D. Data som genereras av RS system tillhör RS.

Data som kunden tillför RS system eller manuellt generar i RS system tillhör Kunden.

E. RS är ett helägt dotterbolag till MobiPlus AB (556823-2468) och för varje tillfälle gäller MobiPlus AB senast aktuella dokument även för RS Kunder:

• Personuppgiftspolicy
• Säkerhetspolicy samt
• Allmänna villkor

F. RS skall hållas skadelöst för hantering av Kundens personuppgifter undantaget om RS agerat grovt vårdslöst i hantering eller kring säkerhet av uppgifterna.

12. Tvister

Svensk rätt är tillämplig på Avtalet. Tvist, som gäller tolkning eller tillämpning av Avtalet eller dessa Allmänna Villkor ska avgöras av Göteborgs tingsrätt som första instans.